:: بایگانی بخش پروژه های استخدام موفق: ::
:: استخدام اپراتور تلفنی در شرکتی خصوصی فعال در حوزه پیگیری اشیاء گمشده - ۱۳۹۳/۵/۲۶ -