دفتر کارآفرینی اجتماعی در یک نگاه
تاسیس دفتر کارآفرینی اجتماعی

مجتمع رعد که هدف اصلی خود را آموزش و توانبخشی منجر به اشتغال توانیابان مطرح نموده، در سال 1392 بصورت جدی بر مقوله اشتغال تمرکز نموده است. در این راستا، مجتمع دفتری به منظور حمایت از تمام کارآفرینان اجتماعی و با تمرکز بر توانمند سازی توانیابان در راستای  اشتغال و کارآفرینی تاسیس نموده است. این دفتر با بهره مندی از توان علمی دانش آموختگان کارآفرینی، کارشناسان و صاحب نظران حوزه توانبخشی، مسئولین دولتی و غیر دولتی، کارآفرینان علاقنمد به فعالیت های اجتماعی و اعضای مجتمع رعد فعالیت های خود را آغاز نموده است.


logo2
شماره انداز اشتغال
32