اشتغال و کارآفرینی
موضوعات مهمی که منجر به عدم دستیابی به شغل مناسب می‌گردد

AWT IMAGE

– ندانستن شغل موردعلاقه خود، با توجه روحیات و شخصیت فرد.
– نداشتن برنامه‌ریزی دقیق جهت استخدام.
– ساختار و نگارش نامناسب روزمه.
– ارتباط اولیه نامناسب با کارفرما، ارتباط اولیه معمولاً از طریق ارسال روزمه از طریق ایمیل صورت می‌گیرد که عموماً ایمیل‌های ارسالی فاقد سابجکت، و متن مناسب می‌باشد.‌


logo2
شماره انداز اشتغال
32