آگهی استخدام
اطلاعات کار‌آموختگان توان‌یاب در نیازمندی‌های همشهری (زمستان 94)

AWT IMAGE

مسؤولان سازمان نیازمندی های روزنامه همشهری از اسفند ماه سال گذشته با رویکردی مثبت و خیر‌خواهانه در مسیر اشتغال افراد دارای معلولیت مشارکت کردند و امید می‌رود تداوم این حرکت کمک مؤثری درحضور اجتماعی این گروه از شهروندان باقی بگذارد.


اطلاعات کار‌آموختگان توان‌یاب در نیازمندی‌های همشهری (پاییز 94)

AWT IMAGE

مسؤولان سازمان نیازمندی های روزنامه همشهری از اسفند ماه سال گذشته با رویکردی مثبت و خیر‌خواهانه در مسیر اشتغال افراد دارای معلولیت مشارکت کردند و امید می‌رود تداوم این حرکت کمک مؤثری درحضور اجتماعی این گروه از شهروندان باقی بگذارد.


اطلاعات کار‌آموختگان توان‌یاب در نیازمندی‌های همشهری (تابستان 94)

AWT IMAGE

مسؤولان سازمان نیازمندی های روزنامه همشهری از اسفند ماه سال گذشته با رویکردی مثبت و خیر‌خواهانه در مسیر اشتغال افراد دارای معلولیت مشارکت کردند و امید می‌رود تداوم این حرکت کمک مؤثری درحضور اجتماعی این گروه از شهروندان باقی بگذارد.


logo2
شماره انداز اشتغال
32