پروژه های کارآفرینی فعال
شرکت تعاونی امیران کاغذ بلندهمتان

AWT IMAGE

 

شرکت تعاونی امیران کاغذ بلندهمتان در سال ۱۳۹۱ با حمایت شهرداری تهران و با همت و اراده تعدادی از توان یابان افتتاح شده است کلیه فعالیت های آن توسط خود توان یابان انجام می شود.

 

 


logo2
شماره انداز اشتغال
32