اخبار دفتر کارآفرینی
گزارش نمایشگاه شغل توانیابان مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در سال 1392

AWT IMAGE

نمایشگاه شغل توانیابان در تاریخ  سه شنبه 92/12/20 در مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برگزار گردید. در این برنامه که با هدف آشنایی و ارتباط بیشتر کارآفرینان و توانیابان و شناخت بهتر این دو گروه از نیازهای یکدیگر برگزار شد حدود 80 نفر از توانیابان و 10 نفر از کارآفرینان فعال در حوزه های مختلف حضور داشتند.


logo2
شماره انداز اشتغال
32